Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

1.1. Yoga bij het Park is gevestigd aan de Blauwkapelseweg 115, 3572 KE te Utrecht en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30242165

1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yoga bij het Park gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yoga bij het Park: www.yogabijhetpark.nl

1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yoga bij het Park georganiseerde retreats en workshops

1.4 Abonnement: een door Yoga bij het Park uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen bij Yoga bij het Park, voldaan per automatische incasso of online betaling.

1.5 Deelnemer: degene die een yogalessen/workshop of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga bij het Park.

1.6 Leskaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Yoga bij het Park door de Deelnemer.

1.7 Lid: Deelnemer met een Yoga bij het Park Lidmaatschap

1.8 5x per maand: Abonnement waarmee het Lid 5 yogalessen per kalendermaand kan volgen

1.9 Website: website van Yoga bij het Park www.yogabijhetpark.nl

1.10 Workshop: een door Yoga bij het Park georganiseerde workshop, anders dan een yogales

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de jaarkaarten en leskaarten en zwangerschapsyoga van en bij Yoga bij het Park. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yoga bij het Park kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Yoga bij het Park zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP, LESKAART, INTRODUCTIE PROGRAMMA EN LOSSE LESSEN

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN
3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een leskaart of losse lessen.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga bij het Park het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
3.3 Yoga bij het Park geeft de volgende Lidmaatschappen, Strippenkaart en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer: Losse les, Proefles (eenmalig), 10 Strippenkaartkaart, Onbeperkt abonnement, 5x per maand abonnement.

3.3.1.1 AFSLUITEN EN BETALEN | Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een aankoop via www.eversports.nl/s/yoga-bij-het-park

3.3.1.2 ABONNEMENTEN
Onbeperkt: Het onbeperkt abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.
5x per maand: Het 5x (vijf keer) per maand lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen per kalendermaand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
N.B. In de abonnementsprijs is rekening gehouden met eventuele uitval door vakantie en feestdagen. Er vindt geen restitutie plaats naar aanleiding van uitval door een van voornoemde redenen.

3.3.1.4 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP| Beëindigen van het Lidmaatschap geschiedt per mail via info@yogabijhetpark.nl, uiterlijk 10 dagen voor het einde van de contractperiode en gaat vervolgens van kracht per de eerstvolgende incasso. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.5 WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP | Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm dienen te geschieden in het account van het Lid. Wijzigingen gaan van kracht per de eerstvolgende abonnementsmaand. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.6 VAKANTIESTOP | Abonnementen kunnen per kalenderjaar 1 (een) maand op pauze gezet worden via info@yogabijhetpark.nl

3.3.1.7 ZIEKTE/OVERMACHT | Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een aanhoudende blessure kan door het Lid het Lidmaatschap op elk moment op pauze worden gezet. Een verzoek tot pauze van voornoemde aard moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yoga bij het Park via info@yogabijhetpark.nl

3.3.2 LESKAARTEN.
Introductiekaart in Yoga: Deze leskaart in yoga geeft recht op een maand onbeperkt Yogalessen volgen bij Yoga bij het Park. Deze leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de door het lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig.
Proefles: Deze leskaart geeft recht op 1 (één) Yogales bij Yoga bij het Park. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig. Deze Leskaart is eenmalig aan te schaffen.
5 lessenkaart: Deze leskaart geeft recht op 5 (vijf) Yogalessen bij Yoga bij het Park. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.
10 Lessenkaart Deze leskaart geeft recht op 10 (tien) Yogalessen bij Yoga bij het Park. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.
Zwangerschapsyoga: Deze leskaart geeft recht op 12 aaneengesloten lessen zwangerschapsyoga. Daarna bestaat de mogelijkheid door te gaan met de lessen tot aan de bevalling, mits er plek is. De vervolglessen worden per maand afgenomen. Slecht wanneer de zwangere, na de gevolgde cursus, minder dan drie weken heeft tot de uitgerekende datum, bestaat de mogelijkheid om de lessen per week af te nemen.

3.3.3 LOSSE LESSEN
Losse les: Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yoga bij het Park.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle yogalessen van Yoga bij het Park dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden via automatische incasso of online.

4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt 1x per maand.

4.3 Yoga bij het Park behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.4 Yoga bij het Park behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

4.5 STORNERING
Als er een stornering plaats vindt, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo, zal er bovenop de abonnementsprijs extra kosten worden berekend van € 5,00

5. RESERVEREN VOOR YOGALESSEN

5.1 Voor de lessen van Yoga bij het Park kan vooraf een reservering worden gemaakt via momoyoga. Een gereserveerde les kan tot (3) drie uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 3 (drie) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Het wordt gewaardeerd als je tijdig annuleert, zodat andere leden ook de mogelijkheid hebben een les te volgen.

5.2 Voor het online reserveren (‘inschrijven’) van lessen gelden de volgende regels:
Lessen kunnen online via het Eversports reserveringssysteem geboekt worden.
Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en komt de les voor eigen rekening.
Als online registreren (‘inschrijven’) niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yoga bij het Park komen. We kunnen dan geen plek garanderen. Je kunt vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 3 uur voor aanvang van de les door in je account op “annuleren” te klikken bij de betreffende les.

6. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de website. Yoga bij het Park behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/ of in de nieuwsbrief.

6.2 Yoga bij het Park behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 Yoga bij het Park is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Yoga bij het Park zal deze dagen vooraf aankondigen via de website en/of de nieuwsbrief.

6.4 OVERMACHT

6.4.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten in de studio (tijdelijk) niet mogelijk zijn. Zal het lesrooster aangepast worden, waarbij yogalessen online zullen plaatsvinden.

6.4.2 In geval van de in 6.4.1 genoemde omstandigheden vindt er geen restitutie plaats.

7. HUISREGELS

7.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yoga bij het Park in acht te nemen:
Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen, overige fietsen kunnen in de rekken in de straat geplaats worden. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Yoga bij het Park.
Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de yogazaal zijn schoenen niet gewenst.
Yoga bij het Park stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de Yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogazaal en in de andere ruimte zachtjes te praten.
De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga bij het Park niet getolereerd.

7.2 Yoga bij het Park behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yoga bij het Park te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen en het achterlaten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yoga bij het Park aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yogales(sen) en het achterlaten van spullen in de kleedkamers, bij Yoga bij het Park

8.2 Yoga bij het park werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yoga bij het Park aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yoga bij het Park biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. KLACHTENPROCEDURE

9.1 Klachten aangaande de producten van Yoga bij het Park kunnen schriftelijk worden toegezonden aan: Yoga bij het Park t.a.v. Dolores Bodenstaff, Blauwkapelseweg 115, 3572 KE Utrecht of per e-mail aan: info@yogabijhetpark.nl t.a.v. Dolores Bodenstaff.

9.2 Yoga bij het Park bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

9.3 Klachten worden binnen 4 weken na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

9.4 De Deelnemer dient Yoga bij het Park in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de Klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld en wordt er een indicatie gegeven (maximaal 4 weken) wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.

9.5 Klachten worden ter aller tijde vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De taalvoering bij Yoga bij het Park is Nederlands

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

11. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding c.q. retraite verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.

11.2 Yoga bij het Park kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

12. WORKSHOPS

12.1 DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP

12.1.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij Yoga bij het Park heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via de website.

12.1.2 Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na betaling en inschrijving via Eversports

12.2 BETALING WORKSHOP
12.2.1 Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan online via Eversports

12.3 ANNULERING DEELNAME WORKSHOP

12.3.1 Tot 48 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogabijhetpark.nl en zal er restitutie plaatsvinden van reeds betaalde kosten.

12.3.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

12.4 ANNULERING WORKSHOP

12.4.1 Yoga bij het Park behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.

12.4.2 De workshop vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Iedere workshop heeft een minimum van 5 en een maximum van 10 deelnemers. In geval van annulering door Yoga bij het Park zal dit uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de workshop worden gecommuniceerd per e-mail aan de deelnemers.
12.4.3 Indien de Workshop door Yoga bij het Park geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

12.5 WORKSHOP ROOSTER

12.5.1 Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de website. Yoga bij het Park behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de studio, dan wel per e-mail, dan wel via de nieuwsbrief.

12.6 OVERMACHT
12.6.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten in de studio (tijdelijk) niet mogelijk zijn, zal de workshop in principe online plaatsvinden.
12.6.2 In het geval van omstandigheden zoals vermeld in 12.6.1 geldt een annuleringstermijn van 1 uur voor de geplande workshop.

15. RETREATS

15.1.1 Het aanbod van Yoga bij het Park is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de som van deelname of van andere fouten is toegestaan.

15.1.2 Door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden van Yoga bij het Park komt een overeenkomst tot stand waarop de vermelde voorwaarden van toepassing zijn. De deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).

15.1.3 Yoga bij het Park is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een deelnemers tijdens een retreat van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het genot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.

15.1.4 Voor zover Yoga bij het Park namens de deelnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de deelnemer daaraan gebonden.

15.1.5 Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht) bevestiging en andere uitingen van Yoga bij het Park kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht) bevestiging te controleren.

15.1.6 Kennelijke fouten of vergissingen in het retraite aanbod binden Yoga bij het Park niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

15.1.7 De deelnemer dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Yoga bij het Park en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Yoga bij het Park niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

15.1.7.1 Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Yoga bij het Park conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteiten van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemer zelf of voor de groep van belang zijn.

15.1.8 Deelnemers aan een retraite van Yoga bij het Park dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.

15.1.9 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.

15.1.10 Deze Voorwaarden zijn alleen toepasselijk indien deelnamegelden aan Yoga bij het Park zijn betaald. Indien de boeking is betaald aan een samenwerkingspartner gelden de Algemene Voorwaarden van de partner.

15.1 AANMELDINGE EN BETALINGEN RETRAETS

15.1.1 Aanmelding en betaling geschiedt online via Eversports

15.2 ANNULERING DOOR DEELNEMER

15.2.1 Eventuele deelname aan een gepland retreat mag alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@yogabijhetpark.nl. Wanneer de deelnemer besluit zijn retreat te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
1. Annulering van de inschrijving tot 1 maand voor aanvang van de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn/haar registratie gratis annuleren.
2. Tot veertien (14) dagen voor de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn/haar registratie annuleren, in welk de helft (50%) van de registratievergoeding wordt terugbetaald.
3. Bij annulering binnen veertien (14) dagen voor aanvang van de geplande retreat-datum, wordt de registratievergoeding niet terugbetaald

15.4 ANNULERING DOOR YOGA BIJ HET PARK

15.4.1 De retreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Ieder retreat heeft een minimum van 5 en een maximum van 12 deelnemers. In geval van annulering door Yoga bij het Park zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het retreat worden gecommuniceerd per e-mail aan de deelnemers. Yoga bij het Park behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de retraite te annuleren.

15.4.2 In geval van annulering door Yoga bij het Park zal het betaalde bedrag binnen drie werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de deelnemers.

15.5 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID RETREATS

15.5.1 Yoga bij het Park en de samenwerkende organisaties zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven retreat.

15.5.2 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende de retreat van Yoga bij het Park.

15.5.3 Yoga bij het Park en samenwerkende organisaties sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de retraite.

15.5.4 Yoga bij het park en samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de retraite. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.

15.6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RETRAITES

15.6.1 Gedurende de retreat kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen bij Yoga bij het Park.

15.7 OVERMACHT

15.7.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten (tijdelijk) niet mogelijk zijn, zal de deelnemer een alternatieve retreat datum aangeboden krijgen of een tegoed voor een ander door Yoga bij het Park georganiseerd retreat.

Versie 8 augustus 2021