Privacyverklaring Yoga bij het Park

Privacyverklaring Yoga bij het Park mei 2108 Algemeen Yoga bij het Park,gevestigd aan de Blauwkapelseweg 115 te Utrecht. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58831665 en vertegenwoordigd door D. Bodenstaff. Yoga bij het Park is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga bij het Park neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@yogabijhetpark.nl

Verwerking persoonsgegevens
Yoga bij het Park verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Door het invullen van een inschijfformulier verstrek je mogelijk gevoelige gegevens zoals mogelijke lichamelijke en/of geestelijke klachten of beperkingen.

Verzamelen gegevens
Yoga bij het Park verzameld en verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

  • Je te kunnen bellen en/of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Naam, adres en telefoonnummer worden bewaard zolang Yoga bij het Park een actieve realitie heeft met de gebruiker.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief. Jouw emailadres wordt extern opgeslagen in een softwareprogramma dat Yoga bij het Park gebruikt voor het maken van de nieuwsbrieven. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je ten alle tijden weer uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar info@yogabijhetpark.nl

Yoga bij het Park bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Echter dienen wij ons wel te houden aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga bij het Park verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yoga bij het Park gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga bij het Park en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogabijhetpark.nl.

Klacht indienen
Yoga bij het Park wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons